Regulamin

Regulamin sklepu internetowego o nazwie Wine&Roses

(dalej również: „Regulamin”) 

 

Preambuła

§1.

Sklep internetowy funkcjonuje pod adresem www.sklep.wineandroses.pl, (dalej również: „Sklep Internetowy”). Sklep Internetowy zarządzany jest przez DOS GARDENIAS S.C. Aleksandra Orłowska-Jabłońska, Piotr Jabłoński z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 14, kod pocztowy: 00-585, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP 7742908603, REGON 363386716, telefon: +48 22 625-48-29 w godzinach: poniedziałek-piątek 8:00 - 20:00, sobota 9:00 - 19:00, niedziela 10:00 - 16:00, e-mail: sklep@wineandroses.pl (dalej również „Sprzedający”).

§2.

Sklep Internetowy przestrzega postanowień Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy Ustawy. 

 

Informacje podstawowe

§3.

Sprzedawca posiada ważne Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5 do 18 % alkoholu nr UD-IX-WDG-7340/I/B-667/2019 z dn. 13.09.2019, wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy.

§4. 

Kupującym produkty alkoholowe może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, (dalej również: „Kupujący”). 

§5. 

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego, niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem. 

§6.

1. Niektóre produkty mogą być objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od warunków zawartych w Regulaminie. O szczególnych warunkach promocji klient będzie informowany przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji. 

2. Zdjęcia produktów są przykładowe. Produkt dostarczony do kupującego może nieznacznie różnić się od opisu na stronie internetowej.

 

 

 

Dokonywanie zamówień

§7. 

Aby złożyć zamówienie przez Sklep Internetowy należy podać niezbędne dane do realizacji zamówienia oraz należy zapoznać i zaakceptować treść Regulaminu. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie lub poprzez złożenie zamówienie telefonicznego pod numerem telefonu +48 519 684 078. Umowy sprzedaży zawarte na podstawie ww. rodzajów zamówień są zawierane i realizowane w punkcie sprzedaży funkcjonującym pod marką Wine & Roses, działającym w Warszawie (00-585) przy ul. Bagatela 14.

§8. 

Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego na z alkoholu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia: (1) o pełnoletności (2) o tym, że Kupujący nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych (3) oraz, że Kupujący nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

§9. 

Potwierdzenie przyjęcia oraz szczegóły zamówienia zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zamówienia. Po upływie tego terminu Kupujący jest zwolniony z treści złożonego zamówienia. 

§10. 

1. Sprzedawca może, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia zamówienia skontaktować się z Kupującym przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia, w celu: (1) weryfikacji prawidłowości podanych przez klienta danych w zamówieniu, (2) poinformowania o wydłużonym terminie realizacji zamówienia, (3) wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia. 

2. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku: (1) podane dane są błędne,  niekompletne, lub budzą wątpliwości co do ich rzetelności, lub poprawności; (2) Kupujący nie realizował lub nie realizuje poprzednio zawartych umów ze Sprzedającym; (3) zamówienie obejmuje produkt, który jest aktualnie niedostępny; (4) produkt z innych przyczyn nie zależnych od Sprzedającego.  

§11.

W przypadku zmiany danych podanych przy składaniu zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Sprzedającego niezwłocznie, czyli tak aby Sprzedający mógł zmienić sposób realizacji usługi zgodnie z nowymi informacjami. W przypadku niepoinformowania o zmianie danych niezwłocznie, zamówienie uznaje się za dostarczone zgodnie z danymi podanymi uprzednio. 

§12.

Składanie zamówień jest możliwe przez 24 godziny z wyłączeniem czasu przeznaczonego na przerwy techniczne, związane z obsługą Sklepu Internetowego. 

 

 

 

Płatności i odbiór 

§13. 

1.  Kupujący może dokonać zapłaty według jednego z poniżej zaproponowanych sposobów: (1) osobiście, (2) za pobraniem, w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, (3) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w szczegółach zamówienia, (4) elektronicznie i kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość udzielenia rabatu, w zależności od formy płatności.  

§14.

1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Klient zostanie poinformowany o cenie zakupu oraz o cenie dostawy przed złożeniem zamówienia.

2. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. 

§15.

Płatność gotówką następuje wyłącznie przy odbiorze osobistym. 

§16. 

1. Odbiór napojów alkoholowych następuje w sklepie stacjonarnym, pod adresem: Bagatela 14, 00-585 Warszawa, w godzinach pracy wskazanych w art. 1. Napoje alkoholowe może odebrać wyłącznie Klient niebędący osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.), czyli: (1) osobą, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości; (2) osobą do lat 18; (3) na kredyt lub pod zastaw. 

2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości przedstawiciel Sprzedającego uprawniony jest do żądania okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletność. 

3. Przy odbiorze należy podać numer zamówienia. Warunkiem odbioru jest okazanie pisemnego potwierdzenia. 

§17. 

1. W przypadku dostawy kurierskiej wydanie następuje w momencie wydania zamówionych produktów firmie kurierskiej. W przypadku dostawy kurierskiej kupujący upoważnia kuriera do odbioru towaru w jego imieniu i na jego rzecz poprzez odznaczenie właściwego miejsca w treści zamówienia. Kurier jest upoważniony do zweryfikowania pełnoletności osoby odbierającej zamówione napoje alkoholowe. W przypadku stwierdzenia przez kuriera, że osoba której napój alkoholowy ma być wydany jest niepełnoletnia lub nietrzeźwa kurier może odmówić wydania. W takim przypadku Sprzedający zwróci wniesione opłaty na zakup napojów alkoholowych w ciągu 24 godzin.

2. Dostawy kurierskie mogą być realizowane wyłącznie na terytorium Polski w ciągu dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu płatności. Kupujący zostanie poinformowany o fakcie przekazania zamówionych produktów niezwłocznie. 

3. Przy odbiorze przesyłki kurierskiej, zaleca się zweryfikowanie jej zawartości i w przypadku gdy zaistnieje konieczność (tzn. gdy przesyłka nie odpowiada złożonemu zamówieniu), należy sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera.  

4. Kupującego obciążają wszelkie niepoprawności i błędy w zakresie danych umieszczanych w zamówieniu, w tym koszty zwrotów zamówionych produktów, w przypadku ich dostarczenia pod niewłaściwy adres. 

Rękojmia

§18.

1. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są nowe. 

2. Produkty zakupione podlegają rękojmi na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa powszechnie obowiązującego w tym kodeksu cywilnego. 

3. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia produktu podlegającego rękojmi zgodnie z przepisami o których mowa w ustępie 1 powyżej, do sklepu stacjonarnego, na adres: Bagatela 14, 00-585 Warszawa. 

Prawo odstąpienia 

§19. 

1. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na następujący adres Sklepu Internetowego tj. Bagatela 14, 00-585 Warszawa lub na następujący adres e-mail: sklep@wineandroses.pl. Formularz oświadczenia o odstąpieniu znajduje się poniżej treści niniejszego regulaminu. Kupujący nie musi korzystać z wzoru formularza.

2. Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane w terminie 14 dni kalendarzowych, w odstąpieniu nie trzeba podawać przyczyny. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu nie wymaga ponoszenia kosztów, za wyjątkiem okoliczności o których mowa w dalszej części Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§20.

1. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostawy wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy proponowany przez Sklep Internetowy.

2. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

3. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedającemu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Zwrot produktu powinno nastąpić na adres sklepu stacjonarnego tj.: Bagatela 14, 00-585 Warszawa. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl