Zwroty i reklamacje

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy przez konsumenta

dane adresata: data _______, miejscowość__________

_____________________

_____________________

DOS GARDENIAS S.C.

Aleksandra Orłowska Jabłońska, Piotr Jabłoński

z siedzibą w Warszawie,

ul. Bagatela 14,

kod pocztowy: 00-585,

 

niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej __________________.

 

 

Podpis konsumenta (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

 

Relacje z Przedsiębiorcami

§21.

Postanowienia niniejszego działu dotyczą wyłącznie relacji pomiędzy Przedsiębiorcą, a Sprzedającym. 

§22.

1. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy z Kupującym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi kosztów po stronie Sprzedającego.

2. Sprzedającemu przysługuje prawo ograniczenia dostępnych metod płatności.

3. Sprzedający może wymagać przedpłaty.

§23.

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za produkt wobec kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

§24.

W razie zakupu produktu za pośrednictwem kuriera Kupujący obowiązany jest zweryfikować zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości spowodowanych transportem odpowiedzialność ponosi kurier.

§25.

1. Odpowiedzialność Sprzedającego w jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży,

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Kupującego.

3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Regulacje końcowe

§26.

1. Sprzedający może zmienić treść Regulaminu w każdym czasie, jednakże zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła zawartych już umów sprzedaży, za wyjątkiem sytuacji gdy zmiana Regulaminu jest związana ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

 

_______________________________ podpis

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl